پایگاه خبری تحلیلی مدیران و روسا

تعارض منافع، اصلی‌ترین مشکل کشور محمدرضا کشاورز مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان فرهنگ‌سازی با اعتمادسازی امکان‌پذیر است طاهر موهبتی مدیرعامل بیمه­ دی ساخت بازارهای نوظهور با تمرکز بر نوآوری دکتر علی بنیادی نائینی معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی ایران ارزش‌آفرینی و محرومیت‌زدایی با گسترش صنایع معدنی هاشم نظام‌آبادی مدیرعامل گسترش صنایع معدنی کاوه پارس

تعارض منافع، اصلی‌ترین مشکل کشور محمدرضا کشاورز مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان فرهنگ‌سازی با اعتمادسازی امکان‌پذیر است طاهر موهبتی مدیرعامل بیمه­ دی ساخت بازارهای نوظهور با تمرکز بر نوآوری دکتر علی بنیادی نائینی معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی ایران ارزش‌آفرینی و محرومیت‌زدایی با گسترش صنایع معدنی هاشم نظام‌آبادی مدیرعامل گسترش صنایع معدنی کاوه پارس