پایگاه خبری تحلیلی مدیران و روسا

جهش در صنایع بسته‌بندی با کار جهادی محمد سیاح، مدیرعامل شرکت صنایع بسته‌بندی و فرآورده‌های شیری پگاه 70 سال تولید، 70 سال خدمت سیدجعفر میر مدیرعامل پگاه تهران فضای کسب و کار برای توسعه صنعتی مناسب نیست محمود سیجانی، مدیرکل صمت استان تهران اعتماد اجتماعی با رتبه‌بندی اعتباری رضا قاسم‌پور، مدیرعامل شرکت مشاور رتبه‌بندی اعتباری ایران

جهش در صنایع بسته‌بندی با کار جهادی محمد سیاح، مدیرعامل شرکت صنایع بسته‌بندی و فرآورده‌های شیری پگاه 70 سال تولید، 70 سال خدمت سیدجعفر میر مدیرعامل پگاه تهران فضای کسب و کار برای توسعه صنعتی مناسب نیست محمود سیجانی، مدیرکل صمت استان تهران اعتماد اجتماعی با رتبه‌بندی اعتباری رضا قاسم‌پور، مدیرعامل شرکت مشاور رتبه‌بندی اعتباری ایران