فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)

Oops...
No slides found, please add at least one Slide Template to the choosen language.

پخش زنده برنامه های رادیو صدای تدبیر

شاهد خبر

ایران‌شهر

زنجیره

ساعت بیمه

اقتصاد فرهنگ

هزار وعده خوبان

گفتگوی ویژه

قانون و برنامه

اقتصاد فرهنگ

عصرانه اقتصاد و مدیریت

Oops...
No slides found, please add at least one Slide Template to the choosen language.

پخش زنده برنامه‌های رادیو صدای تدبیر

اقتصاد فرهنگ

هزار وعده خوبان

گفتگوی ویژه

شاهد خبر

ایران‌شهر

زنجیره

ساعت بیمه

قانون و برنامه

اقتصاد فرهنگ

عصرانه اقتصاد و مدیریت