فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)

سودآوری با بهره‌وری هرچند بسیاری از خبرسازی‌های مطرح شده که در ماه‌های گذشته به دنبال آن بوده که فضای ناامیدی و بن بست مدیریتی را در اقتصاد ایران القا کند و از ضعف و چالش در حوزه‌های مختلف سخن بگوید اما بررسی عملکرد برخی بنگاه‌ها... پایداری کشور منوط به پایداری آب است میزان خودكفایی یا سهم منابع داخلی در تامین نیازهای غذایی مصرفی یكی از شاخص‌های مهم سنجش كمی عرضه غذا در هر كشور است. به دلیل تنوع اقلیمی، مزیت و قابلیت‌های بهره‌برداری از منابع، تنها تعداد محدودی از كشورهای جهان را می‌توان یافت...

اسكندر زند معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی | کشاورزی که با دانش زمین کاشت ز یک دانـه هزاران دانه برداشت

مقاوم‌سازی، بحران‌زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی، قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت‌های

سودآوری با بهره‌وری هرچند بسیاری از خبرسازی‌های مطرح شده که در ماه‌های گذشته به دنبال آن بوده که فضای ناامیدی و بن بست مدیریتی را در اقتصاد ایران القا کند و از ضعف و چالش در حوزه‌های مختلف سخن بگوید اما بررسی عملکرد برخی بنگاه‌ها... پایداری کشور منوط به پایداری آب است میزان خودكفایی یا سهم منابع داخلی در تامین نیازهای غذایی مصرفی یكی از شاخص‌های مهم سنجش كمی عرضه غذا در هر كشور است. به دلیل تنوع اقلیمی، مزیت و قابلیت‌های بهره‌برداری از منابع، تنها تعداد محدودی از كشورهای جهان را می‌توان یافت...

سودآوری با بهره‌وری هرچند بسیاری از خبرسازی‌های مطرح شده که در ماه‌های گذشته به دنبال آن بوده که فضای ناامیدی و بن بست مدیریتی را در اقتصاد ایران القا کند و از ضعف و چالش در حوزه‌های مختلف سخن بگوید اما بررسی عملکرد برخی بنگاه‌ها... پایداری کشور منوط به پایداری آب است میزان خودكفایی یا سهم منابع داخلی در تامین نیازهای غذایی مصرفی یكی از شاخص‌های مهم سنجش كمی عرضه غذا در هر كشور است. به دلیل تنوع اقلیمی، مزیت و قابلیت‌های بهره‌برداری از منابع، تنها تعداد محدودی از كشورهای جهان را می‌توان یافت...