فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)

حامی تولیدکنندگان، همراه شهروندان دوره ششم مدیریت شهری تهران که با نام مدیریت تحولی از آن یاد می‌شود، با چهار شعار همراه شده است؛ تحول درون‌زا، تحول کالبدی شهر، تحول بعد روحی شهر و هوشمند شدن شهر تهران. یکی از زیرمجموعه‌های شهرداری تهران که در جهت... مدیریت جهادی در امور مالی و اقتصاد شهری در میان هشت معاونت شهرداری تهران، معاونت مالی و اقتصاد شهری با توجه به پیوند خوردن مسئولیت‌هایش به دیگر معاونت‌های شهرداری، در روند اداره‌ی کلان‌شهری نظیر تهران نقشی مهم، اثرگذار و بنیادی برعهده دارد. نقشی که نقصان‌هایش می‌تواند بر روند اداره‌ دیگر... جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط تحریمی رشد کشور در گرو رشد تولید و رشد تولید در گرو جذب مشارکت سرمایه‌گذاران است. این موضوع در شرایط کنونی که کشور با بحران‌های ویژه‌ای در زمینه اقتصاد دست به گریبان است امری مشکل و مسئله‌زاست که حل آن نیازمند تدبیر مدیران...

حامی تولیدکنندگان، همراه شهروندان دوره ششم مدیریت شهری تهران که با نام مدیریت تحولی از آن یاد می‌شود، با چهار شعار همراه شده است؛ تحول درون‌زا، تحول کالبدی شهر، تحول بعد روحی شهر و هوشمند شدن شهر تهران. یکی از زیرمجموعه‌های شهرداری تهران که در جهت... مدیریت جهادی در امور مالی و اقتصاد شهری در میان هشت معاونت شهرداری تهران، معاونت مالی و اقتصاد شهری با توجه به پیوند خوردن مسئولیت‌هایش به دیگر معاونت‌های شهرداری، در روند اداره‌ی کلان‌شهری نظیر تهران نقشی مهم، اثرگذار و بنیادی برعهده دارد. نقشی که نقصان‌هایش می‌تواند بر روند اداره‌ دیگر... جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط تحریمی رشد کشور در گرو رشد تولید و رشد تولید در گرو جذب مشارکت سرمایه‌گذاران است. این موضوع در شرایط کنونی که کشور با بحران‌های ویژه‌ای در زمینه اقتصاد دست به گریبان است امری مشکل و مسئله‌زاست که حل آن نیازمند تدبیر مدیران...

حامی تولیدکنندگان، همراه شهروندان دوره ششم مدیریت شهری تهران که با نام مدیریت تحولی از آن یاد می‌شود، با چهار شعار همراه شده است؛ تحول درون‌زا، تحول کالبدی شهر، تحول بعد روحی شهر و هوشمند شدن شهر تهران. یکی از زیرمجموعه‌های شهرداری تهران که در جهت... مدیریت جهادی در امور مالی و اقتصاد شهری در میان هشت معاونت شهرداری تهران، معاونت مالی و اقتصاد شهری با توجه به پیوند خوردن مسئولیت‌هایش به دیگر معاونت‌های شهرداری، در روند اداره‌ی کلان‌شهری نظیر تهران نقشی مهم، اثرگذار و بنیادی برعهده دارد. نقشی که نقصان‌هایش می‌تواند بر روند اداره‌ دیگر... جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در شرایط تحریمی رشد کشور در گرو رشد تولید و رشد تولید در گرو جذب مشارکت سرمایه‌گذاران است. این موضوع در شرایط کنونی که کشور با بحران‌های ویژه‌ای در زمینه اقتصاد دست به گریبان است امری مشکل و مسئله‌زاست که حل آن نیازمند تدبیر مدیران...