فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)

دستاوردهای شرکت ملی نفت ایران گزارش عملکرد هشت ماهه شرکت ملی نفت منتشر شد. یش از هشت ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و اکنون برخی از دستگاه‌های اجرایی اقدام به ارائه کارنامه‌ عملکرد چند ماهه خود کرده‌اند. در همین راستا دستاوردهای شرکت ملی نفت... مدیریت ماروپله‌ای امروز ما از نظام علمی مدیریت دنیا فاصله گرفته‌ایم و به ارزشی که دنیا برای علم قائل است، بی‌توجه هستیم. راه‌کارهایی که مدیران در کشور ما برای رسیدن به مدارج عالی مدیریتی طی می کنند با میان‌برها و شورت‌کات‌ها همراه است. لذا مسیرهای... متاسفانه دوز مسائل سياسی در اقتصاد بسيار بالا رفته منابع انسانی جمهوری اسلامی ایران از بسیاری از کشورهای اروپایی بالاتر و بهتر است و این بزرگ‌ترین سرمایه کشور است. ما از نظر منابع طبیعی و استفاده از آن هم قوی هستیم و تمدنی والا و اصالت ایرانی داریم؛ ایرانی مسلمان. پس...

دستاوردهای شرکت ملی نفت ایران گزارش عملکرد هشت ماهه شرکت ملی نفت منتشر شد. یش از هشت ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و اکنون برخی از دستگاه‌های اجرایی اقدام به ارائه کارنامه‌ عملکرد چند ماهه خود کرده‌اند. در همین راستا دستاوردهای شرکت ملی نفت... مدیریت ماروپله‌ای امروز ما از نظام علمی مدیریت دنیا فاصله گرفته‌ایم و به ارزشی که دنیا برای علم قائل است، بی‌توجه هستیم. راه‌کارهایی که مدیران در کشور ما برای رسیدن به مدارج عالی مدیریتی طی می کنند با میان‌برها و شورت‌کات‌ها همراه است. لذا مسیرهای... متاسفانه دوز مسائل سياسی در اقتصاد بسيار بالا رفته منابع انسانی جمهوری اسلامی ایران از بسیاری از کشورهای اروپایی بالاتر و بهتر است و این بزرگ‌ترین سرمایه کشور است. ما از نظر منابع طبیعی و استفاده از آن هم قوی هستیم و تمدنی والا و اصالت ایرانی داریم؛ ایرانی مسلمان. پس...

دستاوردهای شرکت ملی نفت ایران گزارش عملکرد هشت ماهه شرکت ملی نفت منتشر شد. یش از هشت ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و اکنون برخی از دستگاه‌های اجرایی اقدام به ارائه کارنامه‌ عملکرد چند ماهه خود کرده‌اند. در همین راستا دستاوردهای شرکت ملی نفت... مدیریت ماروپله‌ای امروز ما از نظام علمی مدیریت دنیا فاصله گرفته‌ایم و به ارزشی که دنیا برای علم قائل است، بی‌توجه هستیم. راه‌کارهایی که مدیران در کشور ما برای رسیدن به مدارج عالی مدیریتی طی می کنند با میان‌برها و شورت‌کات‌ها همراه است. لذا مسیرهای... متاسفانه دوز مسائل سياسی در اقتصاد بسيار بالا رفته منابع انسانی جمهوری اسلامی ایران از بسیاری از کشورهای اروپایی بالاتر و بهتر است و این بزرگ‌ترین سرمایه کشور است. ما از نظر منابع طبیعی و استفاده از آن هم قوی هستیم و تمدنی والا و اصالت ایرانی داریم؛ ایرانی مسلمان. پس...