فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)

دخالت نهادهای نظارتی، عامل بی‌تفاوتی مدیران عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی معتقد است در دو دهه‌ اخیر، نهادهای نظارتی بیش از اینکه بر عملکرد سازمان‌ها و افراد نظارت کنند، به دخالت مفرط در امور روی آورده‌اند و همین مساله، بر عملکرد مدیران اثر گذاشته و گاه آنان... امیدآفرینی به شیوه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امید آفرینی یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری است. لذا آنچه که همواره مورد تاکید ایشان بوده، تبیین اقدامات انجام شده و دستاوردهای نظام است تا بتوان در راستای امیدآفرینی برای مردم گام برداشت. یکی از این دستاوردها کارنامه، خوشنامی و فعالیت‌های... رعایت اخلاق حرفه‌ای، کلید پیشرفت صنعت بیمه رعایت اخلاق حرفه‌ای، یکی از راهکارهای اساسی و کلیدی صنعت بیمه برای قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه است. این تجربه زیسته و دغدغه یکی از مدیران صنعت بیمه کشور در طول 24 سال کاری است. موسی رضایی، مدیرعامل بیمه اتکایی...

دخالت نهادهای نظارتی، عامل بی‌تفاوتی مدیران عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی معتقد است در دو دهه‌ اخیر، نهادهای نظارتی بیش از اینکه بر عملکرد سازمان‌ها و افراد نظارت کنند، به دخالت مفرط در امور روی آورده‌اند و همین مساله، بر عملکرد مدیران اثر گذاشته و گاه آنان... امیدآفرینی به شیوه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امید آفرینی یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری است. لذا آنچه که همواره مورد تاکید ایشان بوده، تبیین اقدامات انجام شده و دستاوردهای نظام است تا بتوان در راستای امیدآفرینی برای مردم گام برداشت. یکی از این دستاوردها کارنامه، خوشنامی و فعالیت‌های... رعایت اخلاق حرفه‌ای، کلید پیشرفت صنعت بیمه رعایت اخلاق حرفه‌ای، یکی از راهکارهای اساسی و کلیدی صنعت بیمه برای قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه است. این تجربه زیسته و دغدغه یکی از مدیران صنعت بیمه کشور در طول 24 سال کاری است. موسی رضایی، مدیرعامل بیمه اتکایی...

دخالت نهادهای نظارتی، عامل بی‌تفاوتی مدیران عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی معتقد است در دو دهه‌ اخیر، نهادهای نظارتی بیش از اینکه بر عملکرد سازمان‌ها و افراد نظارت کنند، به دخالت مفرط در امور روی آورده‌اند و همین مساله، بر عملکرد مدیران اثر گذاشته و گاه آنان... امیدآفرینی به شیوه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امید آفرینی یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری است. لذا آنچه که همواره مورد تاکید ایشان بوده، تبیین اقدامات انجام شده و دستاوردهای نظام است تا بتوان در راستای امیدآفرینی برای مردم گام برداشت. یکی از این دستاوردها کارنامه، خوشنامی و فعالیت‌های... رعایت اخلاق حرفه‌ای، کلید پیشرفت صنعت بیمه رعایت اخلاق حرفه‌ای، یکی از راهکارهای اساسی و کلیدی صنعت بیمه برای قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه است. این تجربه زیسته و دغدغه یکی از مدیران صنعت بیمه کشور در طول 24 سال کاری است. موسی رضایی، مدیرعامل بیمه اتکایی...