فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند. (آیه پنجم، سوره نازعات)

اعتماد اجتماعی با اعتبارسنجی فهم این موضوع که آیا یک فرد حقیقی و حقوقی صلاحیت و شایستگی لازم برای دریافت تسهیلات مالی دارد یا نه رویای هر نهاد مالی است. اما رتبه‌بندی و اعتبارسنجی تنها در مباحث مالی کارکرد ندارد. رضا قاسم‌پور مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی... صنعت بیمه هنوز نوجوان است به اعتقاد هادی اویارحسین مدیرعامل بیمه پارسیان، صنعت بیمه نه برآمده از نیازهای داخلی که به شکل دستوری و از بالا به ایران ورود پیدا کرده است و دلیل اصلی عدم رواج فرهنگ بیمه‌ای در ایران را باید در این مسئله جست‌وجو... امروز مجلس در راس امور نیست سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است روند کلی مجالس در چند دوره‌ی اخیر به گونه‌ای بوده است که مجلس هر دوره نسبت به دوره پیش ضعیف‌تر شده و با پدید آمدن...

اعتماد اجتماعی با اعتبارسنجی فهم این موضوع که آیا یک فرد حقیقی و حقوقی صلاحیت و شایستگی لازم برای دریافت تسهیلات مالی دارد یا نه رویای هر نهاد مالی است. اما رتبه‌بندی و اعتبارسنجی تنها در مباحث مالی کارکرد ندارد. رضا قاسم‌پور مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی... صنعت بیمه هنوز نوجوان است به اعتقاد هادی اویارحسین مدیرعامل بیمه پارسیان، صنعت بیمه نه برآمده از نیازهای داخلی که به شکل دستوری و از بالا به ایران ورود پیدا کرده است و دلیل اصلی عدم رواج فرهنگ بیمه‌ای در ایران را باید در این مسئله جست‌وجو... امروز مجلس در راس امور نیست سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است روند کلی مجالس در چند دوره‌ی اخیر به گونه‌ای بوده است که مجلس هر دوره نسبت به دوره پیش ضعیف‌تر شده و با پدید آمدن...

اعتماد اجتماعی با اعتبارسنجی فهم این موضوع که آیا یک فرد حقیقی و حقوقی صلاحیت و شایستگی لازم برای دریافت تسهیلات مالی دارد یا نه رویای هر نهاد مالی است. اما رتبه‌بندی و اعتبارسنجی تنها در مباحث مالی کارکرد ندارد. رضا قاسم‌پور مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی... صنعت بیمه هنوز نوجوان است به اعتقاد هادی اویارحسین مدیرعامل بیمه پارسیان، صنعت بیمه نه برآمده از نیازهای داخلی که به شکل دستوری و از بالا به ایران ورود پیدا کرده است و دلیل اصلی عدم رواج فرهنگ بیمه‌ای در ایران را باید در این مسئله جست‌وجو... امروز مجلس در راس امور نیست سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس معتقد است روند کلی مجالس در چند دوره‌ی اخیر به گونه‌ای بوده است که مجلس هر دوره نسبت به دوره پیش ضعیف‌تر شده و با پدید آمدن...